Świat imperiów i świat po imperiach | PP 175/176

Jan Tokarski: Panie Profesorze, w swojej nowej książce pt. „In the Shadow of the Gods. The Emperor in World History” („W cieniu bogów. Imperator w dziejach świata”, 2022) pisze Pan, że imperium stanowi dominującą formę polityczną w dziejach. Co było źródłem jej trwałości?

Dominic Lieven: Stwierdzenie to należy nieco złagodzić zaznaczając, że imperium było główną formą polityczną w znacznej części Eurazji. W Nowym Świecie, Australii, a także w niektórych częściach Azji rzeczy miały się inaczej. Tam imperium nie stanowiło normy, lecz wyjątek. Jeżeli miałbym generalizować, powiedziałbym, że im bliżej stepu i formy życia charakterystycznej dla nomadów, tym bardziej prawdopodobne zdaje się pojawienie imperium. Ale jak to zazwyczaj bywa z uogólnieniami, również to jest prawdziwe, powiedzmy, w sześćdziesięciu procentach. Niektóre z najważniejszych imperiów w dziejach – choćby chińskie czy rzymskie – nie mają nic wspólnego ze stepem. Tym, co sprawia, że imperia są trwałe jest, najprościej rzecz ujmując, potęga: zdolność utrzymania pod jedną polityczną władzą ogromnego terytorium, z właściwym mu bogactwem zasobów. Przez większą część ostatnich czterech i pół czy pięciu tysięcy lat na obszarze euroazjatyckim mamy do czynienia z tym samym, układającym się w pewien cykl (choć nie doskonale cyklicznym) zjawiskiem powstawania imperiów, ich rozrostu, a następnie stopniowego rozpadu. Rozrost niemal zawsze dokonuje się w drodze podbojów. Potrzeba przecież ogromnych zasobów, aby utrzymać w posłuchu wszystkich mieszkańców żyjących w granicach władzy imperialnej. Pomaga w tym wizja, zgodnie z którą niebiosa stoją po stronie imperatora i stanowią ukrytą sprężynę sukcesów jego ekspansywnej polityki. Nieoddzielny od imperiów jest również problem zarządzania nimi – tego, jak decyzje podejmowane w centrum są komunikowane i realizowane na peryferiach.

Najważniejsze dla zrozumienia specyfiki imperiów jest jednak zagadnienie przestrzeni. W przednowoczesnych czasach kryzys łączności pomiędzy ośrodkiem decyzyjnym a obrzeżami był zazwyczaj początkiem dezintegracji całej struktury. Najłatwiej zarządzać więc imperiami, które znajdują się jeszcze w stadium wzrostu. Ktoś sceptyczny mógłby na to powiedzieć, że najłatwiej prowadzić dowolny rodzaj polityki, jeżeli tylko odnosi ona sukcesy. To prawda, ale przypadek imperiów jest pod tym względem szczególny. Ich ekspansja, polityka zaborów i aneksji, słowem – powiększanie dostępnych zasobów wzmacnia legitymizację władcy. Zatrzymanie ekspansji – czy to dlatego, że imperium dotarło do bariery w postaci pasm górskich lub na brzeg oceanu, czy też w postaci innego imperium – otóż taki stan rzeczy zawsze stanowi dla imperium wyzwanie. Nawet na odległych od centrum krańcach trzeba zbudować sprawnie działającą administrację, zapewnić obecność odpowiedniej ilości wojska, i tak dalej. A nie są to wyzwania, którym łatwo sprostać.

Z czasem rozpoczyna się więc proces zwijania się całej struktury, erozji imperium. Niejednokrotnie oznacza to, że w miejsce cofającego się mocarstwa wkracza inne, znajdujące się w fazie ekspansji. Względnie, pojawia się przestrzeń dla mniejszych państw-miast, których przywódcy scalają swoje terytorium, a imperialna struktura wycofuje się z powrotem do swojego centrum.

– W książce wskazuje Pan również, że przez wiele stuleci demokrację uznawano za ustrój szczególnie niestabilny. Powszechny był pogląd, zgodnie z którym monarchia dziedziczna była w stanie zapewnić swym mieszkańcom jeżeli nie wolność wewnątrz państwa, to przynajmniej bezpieczeństwo jego granic.

– Tak, wydaje mi się, że to uprawniona generalizacja. Przez większość naszej historii demokrację kojarzono z anarchią, widziano w niej zerwanie z naturalnym, czyli hierarchicznym porządkiem rzeczy. Należy również pamiętać, że demokracja – na tyle, na ile można mówić o jej istnieniu – była dawniej czymś innym niż ustrój, który przy pomocy tego terminu opisujemy współcześnie. Pewne jej zalążki można odnaleźć wśród żyjących w niewielkich grupach nomadów lub w państwach- -miastach. Były to jednak demokracje oparte na bardzo wyraźnej hierarchii społecznej, na nierównościach. Nawet Arystoteles, który patrzył na demokrację przychylnym okiem, uznaje brak praw obywatelskich dla kobiet oraz istnienie niewolników za stan całkowicie oczywisty i naturalny. Wreszcie pozostaje najbardziej fundamentalny aspekt zagadnienia, mianowicie to, że takie formy demokratyczne jak państwa-miasta nie były w stanie długotrwale bronić się przeciwko posiadającym znacznie większe zasoby królestwom, o imperiach nie wspominając. Nawet zrzeszenie się wielu słabszych państw-miast w jakiś rodzaj konfederacji, właściwie nigdy nie sprawdzało się w dłuższym okresie czasu.

– Z czego nie wynika, by imperia były strukturami wysoce stabilnymi. Wiele miejsca poświęca Pan w książce napięciu, które pojawia się w łonie samego imperium – mianowicie pomiędzy władcą a skupioną wokół niego, mniej lub bardziej wąską elitą.

– Z naszej perspektywy napięcie pomiędzy demokracją a imperium, o którym wspomniałem przed chwilą wydaje się znacznie większe niż było w istocie. Pojawiało się jedynie w bardzo specyficznych okolicznościach historycznych, na przykład we Włoszech, a ujmując rzecz właściwiej – jedynie w tym, czym były swego czasu włoskie miasta naprzeciw słabej, europejskiej wersji imperium. To imperium stanowiło bowiem szeroką historyczną normę, podczas gdy demokracje rzadko kiedy przyjmowały inną formę niż wspomnianych państw-miast. W nich zaś, jak zaznaczałem, panowała ścisła hierarchia społeczna i to, dodajmy, hierarchia dziedziczona z pokolenia na pokolenie, posiadająca wyższą, teologiczną sankcję. W szerszej historycznej perspektywie trudno więc mówić o tym, że imperium stanowiło jedną zasadę władzy, a demokracja drugą. Demokracje znajdują się gdzieś na marginesie, wypełniając w najlepszym razie pięć procent całego spektrum. Pozostałe dziewięćdziesiąt pięć stanowią rozmaite formy arystokracji, ustroje hierarchiczne, monarchie, z czego imperium to pewnie dobre pięćdziesiąt procent.

To pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Po drugie, jak wielka i absolutna, pochodząca wprost od Boga nie byłaby potęga imperatora, każdy rozumny władca zdawał sobie sprawę z konieczności zawarcia pewnego kompromisu z elitami. Nie da się sprawnie zarządzać ani prowadzić skutecznej polityki w przednowoczesnych warunkach bez mocnego oparcia w lokalnych elitach. Takie zaś powiązania można zbudować jedynie za cenę trudnych kompromisów, na przykład w kwestiach tego, jak dzielić się wytwarzanymi w prowincjach dobrami lub przychodami z podatków. Innymi słowy, kompromis pomiędzy władzą centralną a jej rozsianymi po całym imperialnym terytorium przedstawicielami musi być na tyle stabilny, aby móc utrzymać armię, administrację oraz prestiż samego władcy i jednocześnie zapewnić dostateczne korzyści elitom lokalnym.

Rosja, a więc to z imperiów, na którym znam się najlepiej, jest tego znakomitym przykładem. Położona daleko od wielkich centrów cywilizacji, handlu i bogactwa, stanowi imperium wyrosłe w chłodnym, wrogim klimacie, zarówno pod względem geopolityki, jak i geografii. Tym bardziej istotne było więc zawarcie mocnego sojuszu pomiędzy carem a rosyjskimi elitami. Szlachectwo było służbą dynastii, ale również służbą dziedziczną, a więc posiadającą długą i stabilną tradycję, zwłaszcza jeżeli porównamy przypadek rosyjski z imperiami Azji.

Rzecz nie ogranicza się zresztą tylko do tzw. „twardych” aspektów władzy, ale obejmuje również te, które zwykło się określać jako „miękkie”. W książce przytaczam przykład przedstawicieli szlachty zajmujących wysokie stanowiska wojskowe. Oczywiście wiąże się z tym jakiś wymiar władzy „twardej”, ponieważ wojsko służyło imperium jako siła dokonująca zewnętrznych podbojów oraz utrzymująca porządek wewnątrz. Z czasem jednak armia stała się czymś, co w sposób trwały określało tożsamość imperialnych elit. Wyrazem tego zjawiska był choćby kult munduru, nawet imperator na ogół pokazywał się publicznie w oficjalnym mundurze carskiej armii. W ten sposób powstała bardzo silna symboliczna więź pomiędzy obydwiema stronami – dziedzicznym monarchą oraz skupioną wokół niego dziedziczną arystokracją. Wszystko to oddziaływało na zbiorową wyobraźnię.

Tak więc te pozornie odległe od siebie aspekty łączą się ze sobą, tworząc bardzo stabilną podstawę imperialnej władzy. Oczywiście, dla podlegającej jej większości nie musi to być korzystne. Można jednak argumentować, że gdyby nie było imperium, podległe mu rzesze ludzi bynajmniej nie zaznałyby większej swobody. Ta silna, scentralizowana władza, choć często opresyjna, przyniosła ze sobą również pewien element bezpieczeństwa, a także pozwoliła niewiele znaczącemu zrazu państwu opanować ogromne obszary północnej części Eurazji. Z szerszego punktu widzenia można więc bronić imperium jako pewnej idei. Trudno jednak zaprzeczyć, że w codziennej praktyce sprowadza się ono zwykle do głębokiego sojuszu pomiędzy monarchą z jednej, a arystokracją z drugiej strony – sojuszu, który zostaje zawarty przeciwko pozostałym warstwom społeczeństwa.

– A wszystko to spaja w całość sojusz świeckiej władzy ze sferą nadludzką, do której odnosi się Pan w tytule książki. Imperia żyją w cieniu bogów, a ich władcy roszczą sobie prawo do bycia przedstawicielami absolutu na ziemi. Przez całe stulecia wyobraźnią polityczną rodzaju ludzkiego rządziła teologia – w takiej lub innej postaci.

– No cóż, w świecie przednowoczesnym odwołanie się do tego rodzaju wyobrażeń stanowiło niezbędny element każdej stabilnej władzy. Zarówno ogromna większość poddanych, jak i przedstawicieli elit żywiły religijne z ducha przekonanie, zgodnie z którym wydarzenia historyczne są w ten lub inny sposób powiązane ze sferą wieczności; to znaczy, że to niebiosa wpływają lub przynajmniej przyzwalają na wszystko, co dzieje się na ziemi. Żaden system polityczny nie mógł więc posiadać przekonywającej legitymizacji, o ile w jakiś sposób nie oparł swojego roszczenia do władzy na teologicznym fundamencie. Właściwie wszystkie imperia stosowały tę praktykę. Z jednej strony kler, a więc elita religijna, z drugiej zaś – posiadająca ziemię arystokracja, tworzą dwa główne filary imperialnej władzy. Pamiętajmy jednak, że sojusz tronu z tymi grupami rodzi niemałe problemy. Mamy tu do czynienia nie tylko z rywalizacją między przedstawicielami tych elitarnych grup, ale też z konfliktami wewnątrz owych środowisk.

Ale niezależnie od intryg i konkurencji o względy monarchy istnieje, jakby ponad przestrzenią sporu, głębsza platforma porozumienia. Najwybitniejsi z władców, których omawiam w książce (np. Karol V, czy Filip II), wierzyli niezbicie, że religia stanowi rdzeń cywilizacji. Niewątpliwie uznawali samych siebie za ziemskich namiestników boskiego porządku, to znaczy widzieli swoją władzę jako zgodną z prawem naturalnym, a więc z właściwym porządkiem rzeczy. Stojąca za tym dedukcja logiczna jest całkiem prosta, a w tradycji chrześcijańskiej wręcz oczywista. Bóg stworzył ludzi, a ludzie potrzebują społeczeństwa. Społeczeństwo zaś wymaga, by na samym jego szczycie znajdowała się osoba króla, inaczej bowiem cała struktura się rozpadnie. Tak więc władza królewska musi być zakorzeniona we władzy boskiej, bowiem monarcha wykonuje zadanie powierzone mu przez Boga.

Ujmując to samo w bardziej przyziemny sposób – trudno budować kościoły i zbawiać dusze, jeżeli król nie jest w stanie zapewnić elementarnego porządku społecznego. Pewne odmiany takiego myślenia odnaleźć możemy również w chińskiej czy islamskiej tradycji imperialnej. Również tam pojawia się fundamentalne przekonanie o tym, że pewien boski porządek stanowi nieusuwalne centrum właściwego sposobu życia ludzkich zbiorowości – to jest tego, co Arystoteles nazwał „dobrym życiem”.

– Ten rodzaj uprawomocnienia władzy, wpisania jej w pewien szerszy, teologiczny porządek, wiąże się również z określonymi przeszkodami. Jeżeli cesarz jest namiestnikiem Boga na ziemi, trudno nie tylko sprzeciwiać się jego woli, ale nawet podawać w wątpliwość jego opinie. Czy najbardziej charakterystycznym dla imperiów zagrożeniem nie jest więc to, że wewnętrzny krąg wokół władcy stanie się zbyt ciasny, a przez to on sam straci kontakt z rzeczywistością? W skrajnym przypadku byłby to wewnętrzny krąg obejmujący jedną tylko osobę – samego władcę…

– Już u Szekspira możemy przeczytać, że bezsenne głowy dźwigają korony (Uneasy lies the head that wears a crown). Taka jest natura rzeczy: władca jest zawsze osamotniony. Więcej – jak widzimy – również współcześnie sprawujący władzę musi wytworzyć wokół siebie swego rodzaju aurę, pewien dystans, który będzie go oddzielał od pozostałych, „zwykłych” śmiertelników. Oczywiście, w dawnych czasach, kiedy królowie byli zarówno osobami świętymi, jak i uosobieniem najwyższej władzy świeckiej, tego rodzaju dystans był czymś absolutnie fundamentalnym. Bez względu na to jednak, jak skutecznie udawało się go wytworzyć, nieuchronnie trzeba było skonfrontować się z faktem, że monarchowie byli ludźmi, a ludzie są istotami społecznymi. Powstawało więc niemożliwe do wyeliminowania napięcie, z którym, jak łatwo można odgadnąć, jedni władcy radzili sobie lepiej, inni – gorzej. Ci, którzy obejmowali władzę dojrzawszy do tej niezwykłej roli, w jakiej się znaleźli, zazwyczaj radzili sobie lepiej od tych, którzy zdobyli ją w sposób gwałtowny i nie byli do niej właściwie przygotowani, lub którzy nie mogli wyjść z cienia ojca, jeżeli ten był wielkim monarchą. Dookoła zawsze roi się przy tym od chcących ugrać jak najwięcej dla siebie ministrów, krewnych, i tym podobnych figur.

Te napięcia zawsze kształtowały politykę imperiów, a dodać do nich trzeba jeszcze najbardziej oczywisty punkt, a mianowicie ten, że sukcesja władzy jest dziedziczna, a zatem do pewnego stopnia – losowa. Trudno a priori przewidzieć czy prawomocny dziedzic korony posiada cechy charakteru niezbędne do tego, by skutecznie zarządzać mocarstwem i zapewnić mu trwałość oraz dalszy rozkwit. Oczywiście, problem ten najwyraźniej dochodził do głosu w systemie europejskim, w którym niejednokrotnie potencjalni spadkobiercy rozstrzygali spory między sobą na drodze wojny domowej. Do wzniecania ich zachęcała w szczególności obecność potężnych sąsiadów, gotowych zawsze do interweniowania w wewnętrzne sprawy rywala, by czerpać zyski z osłabienia go wewnętrznym konfliktem.

Biorąc pod uwagę mnogość tych wewnętrznych napięć, trudno oprzeć się głębokiemu zdziwieniu, jakie wywołuje w nas fakt, że system tak niestabilny i tak pełen sprzeczności był w stanie przetrwać wiele stuleci. To fascynujące, że monarchia dziedziczna przez większość znanej nam historii była najpowszechniejszą, a zatem również wywierającą najszerszy wpływ na ludzkie dzieje formą polityczną.

– W książce wspomina Pan, że w starożytnym Rzymie pojęcie imperatora oznaczało pierwotnie zwycięskiego generała, dokonującego śmiałych podbojów dowódcę. Czy ekspansywna polityka zagraniczna to nieodzowna cecha imperiów?

– Większość tego rodzaju podmiotów politycznych faktycznie zyskała ogromny prestiż oraz ugruntowała swoją legitymizację dzięki podbojom terytorialnym. W niektórych przypadkach poszerzanie granic imperium stanowiło wręcz, jeżeli można tak powiedzieć, nieusuwalną część bycia jego władcą.

Nie wydaje mi się jednak prawdziwe stwierdzenie, że imperia muszą dokonywać podbojów, aby zachować legitymizację. Imperium rzymskie istniało przez wiele stuleci nie rozszerzając się. Było tak właściwie od czasów Hadriana, który podjął świadomą decyzję o powstrzymaniu dalszej ekspansji, obawiając się nadmiernego rozrostu całej struktury. W dziejach nie brakuje również innych podobnych przykładów. Choć więc potęga wojskowa oraz sukcesy geopolityczne stanowią niezwykle istotny element dla imperialnej dynastii, to nie są jednak elementem koniecznym. Niewykluczone, że polityki podbojów nie można uniknąć we wczesnej fazie rozwoju imperium. Kiedy jednak osiągnie już ono znaczące rozmiary, nic nie zmusza go do dalszej ekspansji. Przeciwnie, znaczna część prowadzonej polityki koncentruje się raczej na dostosowywaniu systemu poboru podatków oraz funkcjonowania administracji do konkretnych warunków miejsca i czasu. A także na utrzymaniu odpowiedniej siły militarnej, która jest niezbędna, aby zachować posiadane wpływy i bronić zdobytego terytorium. Nie służy już jednak prowadzeniu ekspansywnej polityki.

– W swojej książce skupia się Pan przede wszystkim na dawnej, tj. dziedzicznej formule imperiów, które stopniowo tracą swoją dominującą pozycję na światowej scenie politycznej w okresie między rewolucją francuską a początkiem XX wieku. Nie oznacza to jednak końca epoki imperiów. Czym ich nowe wcielenia różnią się od tych, które znamy z dalekiej przeszłości?

– Różnica jest fundamentalna. Polega przede wszystkim na tym, że dawne imperia, które badam w książce, funkcjonują w świecie sprzed rewolucji przemysłowej i rewolucji francuskiej. Przekraczając tę podwójną granicę, znajdujemy się w zupełnie innej rzeczywistości. Stopniowo znika analfabetyzm mas, następuje gwałtowna urbanizacja i nie mniej gwałtowny wzrost bogactwa. Pojawia się nowe zjawisko w postaci społeczeństwa obywatelskiego, do życia powołane zostają rozmaite instytucje życia publicznego, drukuje się gazety, zakłada kluby dyskusyjne. W następstwie rewolucji francuskiej cały dotychczasowy model funkcjonowania politycznych zbiorowości zostaje praktycznie wywrócony do góry nogami. W praktyce oznacza to, że pewien system polityczny, czyli uregulowana dawnymi zasadami i utrwalona wielowiekową tradycją monarchia imperialna staje się zwyczajnie niezdolna do funkcjonowania w tych nowych warunkach. Ma to wiele przyczyn. Wyłączając te ideologiczne, dotyczące legitymizacji władzy, okazuje się po prostu, że sama sztuka rządzenia nowymi, nowoczesnymi społeczeństwami staje się tak niezmiernie skomplikowana, iż nie może spoczywać na barkach pojedynczej osoby – wielkiego władcy wybieranego na swoją funkcję dożywotnio oraz zgodnie z regułami dziedziczenia i z wpisaną w nie przypadkowością. To wystarcza, by przytłaczająca większość zdała sobie sprawę, że wsparta na takich fundamentach władza nie ma już racji bytu; że przyszedł czas, aby zniknęła.

Z biegiem czasu dawni władcy próbowali rozmaitych strategii, by sprostać wyzwaniom epoki nowoczesnej. Niektóre z tych decyzji mają wpływ również na naszą dzisiejszą rzeczywistość. W rozdziale książki, do którego się Pan odnosi, formułuję w zasadzie dwie tezy. Po pierwsze, że wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej i rewolucji francuskiej dawna forma imperialnej władzy zostaje de facto podważona. Po drugie, że w następującym dalej okresie, aż do roku 1945, owa władza wciąż pozostaje niezwykle ważna, a podejmowane przez poszczególnych monarchów decyzje wywierają ogromny wpływ na bieg wydarzeń. Niektórzy z nich zawierają na przykład wątpliwe sojusze z ówczesną radykalną prawicą czy rozmaitymi formami ruchów faszystowskich.

– W ten właśnie sposób ujmuje Pan również w książce problem rosyjski. Jak czytamy, wyzwanie, przed jakim stoi Rosja, polega na tym, by „przekształcić udane przednowoczesne imperium w sprawnie działające nowoczesne państwo”. Czy ten problem leży u podstaw agresywnej polityki Moskwy, z jaką mamy dziś do czynienia?

– Aby właściwie zrozumieć rozgrywającą się na naszych oczach katastrofę, musimy wpisać ją w odpowiedni kontekst historyczny. A ten wyznacza nie tyle trwanie imperium, co jego upadek. Dopiero myśląc o zmierzchu imperium, będziemy w stanie zrozumieć to, czego jesteśmy świadkami.

Już w latach dziewięćdziesiątych XIX stulecia niektórzy doradcy cara wskazywali na grożące cesarstwu niebezpieczeństwo ze strony zasady samostanowienia narodowego. I okazało się, że mieli rację. Przekształcenie Europy z przestrzeni imperialnej w przestrzeń państw narodowych przyniosło dwie wojny światowe, ludobójstwo i czystki etniczne na ogromną skalę.

Jeżeli rozszerzymy nasze spojrzenie poza Europę, można wręcz powiedzieć, że proces rozpadu imperiów jeszcze nie dobiegł końca, lub – że wciąż mamy do czynienia z konsekwencjami tego rozpadu. Znaczną część konfliktów toczących się na obszarze Bliskiego Wschodu można opisać jako wynik destrukcji imperium otomańskiego. Wprawdzie prędko wkroczyły tam imperia brytyjskie i francuskie, raczej jednak powiększyły panujący chaos niż przyczyniły się do opanowania sytuacji. Warto również pamiętać, że w Azji większość państw, które sprawiają na nas wrażenie imperialnych potęg, w istocie bliższe są europejskiego modelu państwa zbudowanego na etniczno-językowej wspólnocie jego mieszkańców.

Jeżeli weźmiemy ten postimperialny kontekst pod uwagę, łatwiej będzie nam zrozumieć to, co się dzieje obecnie. Tragiczne wydarzenia, które obserwujemy, nie wydarzyły się w okresie między 1988 a 1991 rokiem, a tego właśnie można było się spodziewać. Fakt, że Związek Radziecki – imperium o wyjątkowo brutalnej tradycji politycznej, które zadało mieszkającym na jego terenie obywatelom ogromną ilość cierpień – rozpadł się niemalże z dnia na dzień bez wielkich erupcji przemocy należy w świetle tego, co jest historyczną normą uznać za wydarzenie graniczące z cudem. Z pewnością z perspektywy Zachodu interpretowano je w takich kategoriach, tzn. jako niemalże bajkową opowieść o triumfie sił dobra nad „imperium zła”.

– Co się zatem dzieje, gdy upadają imperia?

– W przypadku Wielkiej Brytanii pozostał nam w spadku cały ciąg konfliktów, począwszy od Irlandii przez Bliski Wschód aż po Fidżi. Problem Palestyny jest tego znakomitym przykładem. Najgorzej jest jednak w południowej Azji. W następstwie wojny pomiędzy Indiami i Pakistanem o Kaszmir zginęło około miliona ludzi, a tysiące zostały zmuszone do emigracji. Do dziś konflikt ten nie został pomyślnie rozwiązany. Zastyga tylko na pewien czas, po czym ponownie wybucha. Warto przy tym zauważyć, że z konsekwencjami upadku imperiów musimy często borykać się przez kilka kolejnych pokoleń. Bangladesz uzyskał niepodległość dwadzieścia trzy lata po wojnie pakistańsko-indyjskiej. I, co nie mniej ważne, upadek imperiów lądowych jest zazwyczaj bardziej turbulentny niż imperiów morskich. Ma to bardzo prozaiczne przyczyny – granice lądowe są, jeżeli można tak powiedzieć, bardziej „namacalne”. Nieprzypadkowo jedynym miejscem, w którym Brytyjczycy „utknęli” jest Irlandia, która pozostaje problemem do dzisiaj, sto lat po traktacie angielsko-irlandzkim z 1921 roku,, na mocy którego utworzono Wolne Państwo Irlandzkie.

Wreszcie, istotne znaczenie odgrywa problem tożsamości, zwłaszcza w przypadku rosyjskim. Zgodnie ze znanym powiedzeniem, Brytyjczycy posiadali imperium. Oznacza to, że przez cały czas jego istnienia naturalne było dla nich przeciwstawienie ojczystej wyspy – Zjednoczonego Królestwa – i podległych jej zamorskich posiadłości. Tymczasem Rosja jest imperium. Wszystko, co przynależało kiedyś do jej obszaru, stanowi więc część jej istoty lub bywa w ten sposób postrzegana.

Kiedy więc spojrzymy na bieżące wydarzenia z tej perspektywy, przestaną wydawać nam się zaskakujące. Zadziwiające jest raczej to, że w okresie między 1989 a 1991 rokiem wszystko potoczyło się tak bezkrwawo.

– Wynika stąd, że Rosja weszła w epokę postzimnowojenną jako wielki przegrany i kontestowanie ukształtowanego na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych układu sił było dla niej sprawą właściwie naturalną…

– Niejako w tle, w podświadomości, mieliśmy przypadek niemiecki. Niemcy w 1918 –1919 roku były wielkim przegranym, potęgą upokorzoną traktatem wersalskim. Mimo to pozostawały, przynajmniej potencjalnie, najsilniejszym państwem w regionie.

Coś podobnego spotkało Rosję po roku 1991. Dla jasności: roszczenia czy ambicje, o których tu mówię, nie mają żadnego związku z ideą sprawiedliwości. Chodzi mi jedynie o to, że potężne państwo, które czuje się wielkim przegranym, zawsze stanowi potencjalne zagrożenie.

Z tego, co powiedziałem nie wynika oczywiście, że taki bieg wypadków, z jakim mamy do czynienia od 24 lutego był czymś nieuchronnym. Rzeczy mogły potoczyć się inaczej. Wojna zawsze pozostawała jednak możliwa, być może nawet prawdopodobna. Podobnie jak wcześniej w przypadku Niemiec, również po Rosji można było spodziewać się, że zakwestionuje powstały po 1991 roku porządek międzynarodowy. Co więcej, Moskwa nie postawiła dotąd na ostrzu noża sprawy Kazachstanu. A to potencjalnie ogromny problem.

– Na koniec chciałbym zapytać, jaka jest Pańskim zdaniem stawka wojny w Ukrainie?

– Ogromna. Poza wszystkim, ten konflikt może mieć katastrofalne, wręcz nieobliczalne skutki, może przeistoczyć się w wojnę z użyciem broni nuklearnej. Jest to oczywiście najgorszy scenariusz: nagła eskalacja prowadząca do apokaliptycznych konsekwencji. Nawet jeżeli do tego nie dojdzie, stawkę wojny w Ukrainie trudno przecenić. Można próbować zrozumieć działania Putina, umieszczając je w kontekście upadku imperiów, tak jak usiłowałem je wyjaśnić. Nie sposób jednak abstrahować od tego, że w stosunkach międzynarodowych rozstrzygający głos należy do siły i interesów, a nie do prawa czy moralności. Niemniej nawet owa gra sił i interesów musi pozostawać w ryzach, jeżeli mamy uniknąć katastrofy.

Rosjanie szermują rozmaitymi argumentami. Ale spór o to, czy w czysto etniczno-językowych kategoriach takie obszary jak Donbas lub nawet Krym są bardziej rosyjskie czy ukraińskie jest właściwie nierozstrzygalny, można go toczyć bez końca. O Odessie można powiedzieć, że pod względem etniczno-językowym nie jest ani miastem ukraińskim, ani rosyjskim. To miasto… imperialne. Kiedy odwiedził je Mark Twain, napisał, że Odessa przypominała mu kipiące wielokulturowością Chicago. Jestem pewien, że te i inne argumenty będą wyciągane przez stronę rosyjską.

Zasadnicze znaczenie ma jednak to, że Rosja uznała wcześniej niepodległość Ukrainy w jej granicach sprzed 2014 roku. Przez trzy dekady Moskwa utrzymywała z Kijowem stosunki dyplomatyczne, podpisała z ukraińskimi władzami traktat, w ramach którego odzyskała broń nuklearną w zamian za gwarancje stabilności ukraińskich granic. Nie można nagle, trzydzieści lat po rozpadzie imperium, brutalnie zdemontować całego postimperialnego porządku i nie spodziewać się poważnych konsekwencji.

Powiem więcej: należałoby ich oczekiwać, nawet gdyby pierwotny plan Putina, czyli plan błyskawicznego zajęcia terytorium Ukrainy i zmiany władzy w Kijowie przebiegł zgodnie z jego zamierzeniami. Putin zdecydowanie przelicytowuje, gra znacznie powyżej rzeczywiście posiadanych przez siebie zasobów. Tym, co starał się zrobić była swoista finlandyzacja Ukrainy, a więc zajęcie części jej terytorium, aby móc następnie wywierać decydujący wpływ na politykę Kijowa. Chociaż nie, posunął się znacznie dalej. Sowieccy przywódcy nigdy nie odmawiali Finom prawa do bycia niepodległym narodem. Więc w stosunku do Ukraińców Putin sięga o wiele głębiej w przeszłość, odwołuje się nie tyle do sowieckiej, ile do carskiej tradycji, kiedy o Rosjanach i Ukraińcach myślano jako o jednym ludzie, czy wręcz jednym narodzie. De facto odmawia więc tym ostatnim prawa do bycia odrębnym podmiotem i stara się cofnąć zegar historii do, powiedzmy, roku 1914.

Do tego Putin mówił wiele na temat wypchnięcia NATO z Europy Wschodniej, w czym jeszcze lepiej widać, jak bardzo przeszacował zarówno siłę Rosji, jak i słabość Zachodu. Całkowicie pomylił się więc w swojej strategii i były to – dodajmy dla pełnej jasności – jego pomyłki jako przywódcy państwa, nie pomyłki generałów. Putin na własne życzenie wpakował się w ogromne kłopoty. Nie bez wpływu na żywione przez niego złudzenia była zapewne pompatyczna wizja rosyjskiej historii, w którą zdaje się wierzyć.

– Jakie widzi Pan możliwe rozstrzygnięcia tej wojny?

– Najbardziej optymistyczny wydaje mi się scenariusz, w którym po straszliwych zniszczeniach i morzu przelanej krwi udałoby się osiągnąć porozumienie na podstawie status quo z 2014 roku.

– Status quo przed rosyjską agresją z 2014 roku, czy po niej?

– Nie jestem przekonany, czy odzyskanie wszystkich utraconych ziem, w szczególności wschodniej części Donbasu oraz Krymu, leży w interesie samej Ukrainy. Długofalowo mogłoby to oznaczać osłabienie ukraińskiego państwa i być źródłem niestabilności. Oczywiście, zdaję sobie sprawę z tego, że obecnie, kiedy Ukraińcy w istocie walczą o swoją niepodległość, nie należy przekonywać ich do ustępstw. Mówię jednak o tym dlatego, że po prostu nie potrafię sobie wyobrazić jakiejkolwiek rosyjskiej władzy, która odstąpiłaby od roszczeń, które dotyczyłyby wspomnianych terenów.

Najbardziej optymistyczny scenariusz jest więc w moim odczuciu taki, że Ukraińcy zwyciężą i odepchną Rosjan na ich wyjściowe pozycje sprzed 24 lutego. To mogłoby stanowić rozwiązanie w minimalnym chociaż stopniu możliwe do zaakceptowania zarówno dla Rosjan, jak i dla Ukraińców. W takim przypadku, nawet gdyby Ukraina pozostała państwem neutralnym i nie weszła do NATO, z pewnością możliwe byłoby zagwarantowanie nowych granic Ukrainy przez Sojusz Północnoatlantycki oraz samą Rosję. W żadnym razie nie mogłoby to być związane z demilitaryzacją ukraińskiego państwa. Przeciwnie, Ukraina powinna uzbroić się po zęby. Nawet w tym przypadku utrzymanie pokoju byłoby jednak wysoce niepewne i wymagałoby zarówno rozsądnego zarządzania pojawiającymi się napięciami, jak i znacznych nakładów kosztów. Sądzę jednak, że to najmniej zły z możliwych scenariuszy.

– Wątpię, by rozwiązanie, o którym Pan mówi, było możliwe dzisiaj do zaakceptowania przez samych Ukraińców. Jaki bieg wypadków zatem wydaje się Panu najbardziej prawdopodobny?

– Ten, w którym Ukraina staje się wschodnioeuropejskim Kaszmirem. Innymi słowy, wojna przeistoczy się w konflikt, który będzie można krótkookresowo zamrozić, ale nie długofalowo rozwiązać. I w piętnastoczy dwudziestoletnich interwałach czasowych będziemy mieli nowe erupcje przemocy i związane z nimi katastrofy. To jednak i tak lepsze rozwiązanie niż to, o którym wspomniałem nieco wcześniej, mianowicie wymknięcie się wojny spod kontroli i przejście do konfliktu nuklearnego – dodajmy, niekoniecznie ograniczonego do terytorium samej Ukrainy.

Perspektywy na przyszłość dodatkowo pogarsza jeszcze i to, że wojna, o której rozmawiamy, niemal w nieuchronny sposób wpisuje się w szerszą i, koniec końców, posiadającą większe znaczenie konfrontację pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. A wszystkie te dramatyczne napięcia mają za tło iście maltuzjański kryzys. Jeden z tych, o których myśleliśmy, że zostały odesłane do lamusa przed dwustu laty, wraz z rewolucją przemysłową. Jak się przekonujemy, teraz owe kryzysy powracają, uderzając w nas w skali całej planety i z iście apokaliptycznym impetem. Mam oczywiście na myśli zmiany klimatyczne, które na przestrzeni stuleci wywierały ogromny wpływ na ludzkie dzieje.

Biorąc to wszystko pod uwagę, pomimo horroru obecnej wojny, wydaje mi się mało prawdopodobne, by największe światowe mocarstwa były w stanie chociaż w niewielkim stopniu skoordynować swoje działania, aby odeprzeć nadciągający egzystencjalny kryzys. Przyszłość rysuje się w ciemnych barwach.

31 października 2022 roku

Dominic Lieven (1952) – historyk, profesor wizytujący London School of Economics and Political Science, członek honorowy Trinity College, University of Cambridge. Specjalizuje się w historii Rosji od czasów wojen napoleońskich do upadku imperium. Opublikował m.in. „W pożogę. Imperium, wojna i koniec carskiej Rosji” (2018, ang. wyd. 2015); „Empire. The Russian Empire and its Rivals” (2003); „Russia Against Napoleon: The Battle for Europe, 1807 to 1814” (2009).

Jan Tokarski (1981) – historyk idei, członek redakcji „Przeglądu Politycznego”. Ostatnio opublikował „Czy liberalizm umarł?” (2021).

okładka numeru 175/176

Artykuł ukazał się w:
Przegląd Polityczny 175/176 2022

 

Skip to content