Miejsce geopolityki w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku | Książka tygodnia

Najszerszym kontekstem pracy Rafała Juchnowskiego stała się prezentacja polskiej myśli politycznej. Została ona ukierunkowana przez odwołanie się do interpretacji geopolitycznej jako zasadniczego wątku. (…) Swoistym punktem wyjścia stał się „jagiellonizm”, ściśle łączący się z ideą federalizacji i koncepcją mocarstwowości. Autor trafnie zauważa, iż idea jagiellońska zmieniała się, czy też podlegała ewolucji, w miarę jak zmieniało się otoczenie międzynarodowe. Co istotne, autor dostrzega związek między elementami zmian geopolitycznych a ewolucją wewnętrznych stosunków politycznych odpowiedzialnych za kreowanie dynamicznego porządku konstytucyjnego. (…) Śledził też rozwój polskiej myśli geopolitycznej w okresie konfrontacji polskich oczekiwań z ambicjami mocarstwowymi – w tym regionie Europy – Rosji i Niemiec. Trafnie zauważa, że zasadniczą rolą polskiej myśli politycznej (XIX i XX wiek) stało się kultywowanie ideałów wolnościowych z wciąż żywą, choć nierealistyczną, koncepcją mocarstwa regionalnego.

Jeżeli chodzi o stronę merytoryczną, opracowanie jest „pełne”, z bardzo konsekwentną i ukierunkowaną argumentacją. Praca jest dojrzała, chociażby dlatego, że autor dość wprawnie łączy kwestie szerszej natury, skłaniające do formułowania bardziej generalnych sądów, z aspektami bardziej szczegółowymi, które pozwalają na przedstawienie konkretnych zjawisk i wydarzeń.

Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Herbuta

Dr Rafał Juchnowski jest pracownikiem Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą polskiej i europejskiej myśli politycznej. Zajmował się dziejami polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii oraz problematyką oscylującą wokół zagadnień ustrojowo-społecznych, mających wpływ na kształtowanie świadomości politycznej społeczeństw. Istotny wątek jego działalności naukowej stanowią kwestie geopolityczne, czego zwieńczeniem jest niniejsza monografia.

WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK

Skip to content